Dåb

Dåb er en vigtig og festlig begivenhed i kirken. Her overgår den døbte til et liv i kristen ånd, og vedkommende optages som medlem af kirken. Dåbshandlingen er på en og samme tid enkel og stærk.

De fleste der ønsker barnedåb, vælger at navngive barnet i forbindelse med dåben. Men navngivning kan også have fundet sted før dåben.

Barnedåb
Vil du gerne have dit barn døbt, skal du tage kontakt til præsten ved den kirke, du hører til. Det er normalt kirken i det sogn hvor du bor, men det kan også være en anden kirke, som du har særlig tilknytning til.

Med præsten aftales tidspunktet for dåben, og evt. særlige forhold tales igennem.

I Årslev og Sønder Højrup foregår dåben normalt ved en søndags-gudstjeneste kl. 10.00 eller 11.30. Men det er også muligt at få dåb om lørdagen én gang i kvartalet; dato, klokkeslæt og kirke bestemmes ud fra de første der henvender sig med et ønske ca. 3 mdr. efter sidste gang der blev afholdt lørdags-dåb. Der er i kirkerne plads til to dåb ved samme gudstjeneste, almindeligvis er der dog kun én dåb.

Præsten kontakter jer 2-3 uger inden dåben og aftaler et møde, som almindeligvis foregår i selve kirken i ugen op til dåben. Mødet tager ½-1 time. Det praktiske gennemgås, og der tales om dåbens betydning og andre ting, der måtte være relevante for jer. Det er en mulighed for at lære præsten lidt at kende, og for præsten at lære jer lidt at kende. Dåbsbarnet og evt. ældre søskende er velkomne til at være med.

Et par uger inden dåben, skal I sende barnets fulde navn, samt navn og adresse (ikke CPR-nr) på 2-5 faddere til præsten. Fadderne vælger I selv, vælg personer som I ser som særlige for jeres barn. De eneste krav til faddere er, at de selv skal være døbt med den kristne dåb og mindst have konfirmationsalder (dvs. de behøver fx ikke at være medlem af Folkekirken). Forældre kan godt selv stå som faddere, og den forælder der bærer barnet (hvis ikke det er en af fadderne), anføres i kirkebogen som første fadder og får tilføjet ‘bar barnet’ ud for. Hvis det er en fadder, der bærer, anføres vedkommende øverst. Traditionelt kaldes den fadder der bærer barnet for ‘gudmor’ eller ‘gudfar’ men det er ikke en betegnelse der registreres i kirkebogen.

Selve dåben
Ved dåbsgudstjenester i Årslev og Sønder Højrup føres dåbsbarn og forældre samt evt. faddere ind af præsten under præludiet. Dåben ligger i første del af gudstjenesten og indledes med en dåbssalme, derefter holder præsten en kort tale og foretager første del af ritualet alene ved døbefonten, trosbekendelsen siges i kor, og derefter kommer forældre og faddere med dåbsbarnet op til døbefonten. Her er der tilspørgsel, dåben foretages, der siges en velsignelse, bedes fadervor, og endelig holdes en tale til forældre og faddere om hvad der er deres opgave. Derefter går forældre og faddere ned på plads igen, der synges en salme, og gudstjenesten fortsætter. Under postludiet overrækker præsten en børnebibel som gave fra kirken sammen med barnets dåbs-attest, hvorefter forældre og evt faddere går ud af kirken sammen med præsten.

Større børn og voksne
I princippet foregår dåb af større børn og voksne på samme måde som en barnedåb, dog svarer den der skal døbes selv Ja på præstens spørgsmål. Ved voksne kan der forud for dåben finde en egentlig ‘dåbsoplæring’ sted, omfanget aftales efter behovet hos den, der skal døbes.

Lån af Sognehuset
Det er muligt at låne Sognehuset til en reception efter barnedåben. Se mere her.

Konfirmation

VIelse

Begravelse